Kada se izdaje crveno-bijela-crvena karta plus?

Morate ispuniti opšte uslove za izdavanje boravišne dozvole, kao i odgovarajuće posebne uslove za izdavanje.

U slučaju početne prijave (članovi porodice), mora se dostaviti dokaz o poznavanju njemačkog jezika na nivou A1 Zajedničkog evropskog
referentnog okvira za jezike.

Napomena:
Članovi porodica nosilaca crveno-bijele-crvene karte za posebno visokokvalifikovana lica, plave karte EU ili dozvole za naseljavanje – istraživači ne moraju dokazivati poznavanje nemačkog jezika prije useljenja u Austriju.