Koje dokumente treba dostaviti?

– važeća putna isprava (npr. pasoš)
– Fotografija koja ne smije biti starija od šest mjeseci (veličina: 45 x 35 mm)

Ako je potrebno:
– Vjenčani list, partnerski list
– Potvrda o usvojenju
– Dokaz ili potvrda o porodičnoj vezi
– Dokaz o zakonskom pravu na smještaj koji je uobičajen na tom području, kao što su ugovori o najmu, zakonski predugovori ili dokaz o vlasništvu
– Dokaz o zdravstvenom osiguranju (obavezno osiguranje ili ekvivalentna polisa osiguranja) koje pokriva sve rizike
– Dokaz o sigurnom izdržavanju (posebno platne liste, potvrde o plati, ugovori o radu, potvrde o penziji, anuitetu ili drugim beneficijama osiguranja, dokaz o investicionom kapitalu ili sopstvenoj imovini u dovoljnom iznosu)
– Dokazi o socijalnim beneficijama na koje bi pravo proizašlo samo kada se izda boravišna dozvola, posebno naknade socijalne pomoći ili kompenzacijski dodatak, nisu prikladni.

Članovi porodice:
– dodatni dokaz da spajaoc porodice ima odgovarajuću boravišnu dozvolu

Po potrebi: Dokaz o poznavanju njemačkog jezika
Na zahtjev organa mogu se dostaviti i drugi dokumenti.
Na primjer, mnoge vlasti zahtijevaju podnošenje tekućeg izvoda iz kaznene evidencije kao dio početne prijave. U svakom slučaju, podnošenje istog prilikom podnošenja prijave može pomoći da se ubrza proces.